گالری

 • ایده برتر استان البرز
  ایده برتر
 • جایزه بزرگ اختراعات ایران
  اختراعات ایران
 • گواهینامه عضویت بنیاد ملی نخبگان
  نخبگان
 • تاییدیه اختراع سازمان تحقیقات
  تاییدیه
 • گواهینامه ثبت اختراع
  ثبت اختراع
 • ََُُُِتأ یدیه آتش نشانی استان البرز
  ََُُُِتأ یدیه
 • ََُُُِتأیدیه آتش نشانی استان البرز
  ََُُُِتأ یدیه
 • ََُُُِتأیدیه آتش نشانی ماه دشت
  ََُُُِتأ یدیه
 • جایزه بین المللی نورنبرگ آلمان
  جایزه
 • جایزه بین المللی جهانی
  جایزه